Međunarodni istraľivački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun
Zagreb - Motovun

Istraživanja na lokalitetu Kaštelina na otoku Rabu

NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE: Prof. dr. Miljenko Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun-Zagreb

STRANI NOSITELJ PROJEKTA / SURADNJE:

TRAJANJE PROJEKTA / SURADNJE:

SAŽETAK:

Poluotok Kaštelina je poznat u stručnoj literaturi kao jedno od mjesta duž jadranske obale na kojemu je nakon Justinijanove rekonkviste sredinom 6. stoljeća izgrađena ranobizantska fortifikacija.

Tijekom prve faze istraživanja provedenih u lipnju 2005. godine izvedeni su sljedeći radovi: rekognisciranje terena, izrada fotodokumentacije te arheološke dokumentacije. Također je otvoreno nekoliko manjih probnih sondi. Na temelju rekognisciranja te preliminarnih rezultata obrade materijala može se pretpostaviti da je na lokalitetu Kaštelina postojala antička vila iz doba kasnoga rimskog carstva koja je potom, najvjerojatnije u vrijeme kasne antike ili ranoga srednjeg vijeka, fortificirana.

Veći dio kompleksa antičke vile sačuvan je u temeljima, no neki od zidova dosežu visinu od nekoliko metara. Također je bolje očuvana ugaona kula kasnoantičke fortifikacije te dijelovi obrambenoga ziđa. Pravokutna građevina smještena u središtu kompleksa, najvjerojatnije ranosrednjovjekovna crkva, sačuvana je u temeljima.

Na temelju rezultata prve faze sustavnih istraživanja, koja su pod vodstvom MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu organizirana u sklopu projekta Interreg III., predviđeni su sljedeći arheološki i konzervatorski radovi:

 • Izrada dokumentacije zatečenog, postojećeg stanja (arhitektonska, fotografska, arheološka)
  Tekstualni dio podrazumijeva znanstveno iščitavanje postojećeg stanja ovog kulturnog dobra.
 • Arheološko istraživanje:
  • Sustavno istraživanje na području antičke vile
  • Istraživanje građevine smještene na gornjem platou (najvjerojatnije ranosrednjovjekovna crkva)
  • Istraživanje fortifikacijske arhitekture
 • Izrada dokumentacije arheoloških nalaza in situ, te pomičnih nalaza, s izradom izvještaja.
 • Konzervatorski zahvat:
  • Konzervacija svih nalaza in situ - zidova te mozaika.
  • Konsolidiranje temeljnih struktura fortifikacija.

datum izrade: 15. 12. 2005.
broj posjetitelja: